คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

 

นายนิมนต์    ชานุชิต
           นายก อบต.โพธิ์หมากแข้ง                โทร. 081-0489165

 


นายสุบิน โสรัตน์
รองนายก อบต.โพธิ์หมากแข้ง  โทร. 081-2827974

นายลำเพิง เกษแก้ว
รองนายก อบต.โพธิ์หมากแข้ง  โทร. 098-6615509

นางสาวเนตรนภา ตะดวงดี
เลขานายก อบต.โพธิ์หมากแข้ง โทร. 061-0324429

จ่าเอก เศกสรรค์ ศักขินาดี
ปลัด อบต.โพธิ์หมากแข้ง โทร.       081-7171788

นายยิ่งยงค์  ราชวงศ์
รองปลัด อบต.โพธิ์หมากแข้ง โทร.   088-9407323

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา