รายงานการประชุมสภา อบต.โพธิ์หมากแข้ง

รายงานการประชุมสภา อบต.โพธิ์หมากแข้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2563

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2563

หนังสือ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่่ 15 มิถุนายน 2563

ประกาศฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง สมัยสามัญสมัยที่ 4/2563

ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 ลว. 10 สิงหาคม 2563

ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 ลว. 17 สิงหาคม 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือเรียกประชุม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศฯ กำหนดสมัยประชุม พ.ศ. 2562

บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่่ 9 เมษายน 2562

บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่่ 11 มิถุนายน 2562

บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่่ 14 สิงหาคม 2562

บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่่ 22 สิงหาคม 2562

บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่่ 16 ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือเรียกประชุม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่่ 10 เมษายน 2561

บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่่ 11 มิถุนายน 2561

บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่่ 14 สิงหาคม 2561

บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่่ 20 สิงหาคม 2561

บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง วันที่่ 11 ธันวาคม 2561

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา