โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง มีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้