ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 …

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา