คำสั่ง อบต.โพธิ์หมากแข้ง มอบอำนาจของนายกฯ…….

คำสั่ง อบต.โพธิ์หมากแข้ง มอบอำนาจของนายกฯ ให้ปลัด ปฏิบัติราชการแทน , ให้ รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทน