คำสั่ง อบต.โพธิ์หมากแข้ง มอบอำนาจของนายกฯ…….

คำสั่ง อบต.โพธิ์หมากแข้ง มอบอำนาจของนายกฯ ให้ปลัด ปฏิบัติราชการแทน , ให้ รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทน

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา