แผนอัตรากำลัง อบต.โพธิ์หมากแข้ง>>>

ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง  เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง เรื่อง แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.โพธิ์หมากแข้ง