แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2) งบประมาณ 2563

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2) งบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง