ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลตำแหน่ง นักการภารโรง