อบต.โพธิ์หมายแข้งจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กปฐมวัย

29 มีนาคม 2562 อบต.โพธิ์หมายแข้งจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อบต.โพธิ์หมากแข้ง