ซ้อมอพยพหนีไฟ ศพด.วัดบ้านดงชมภู สังกัด อบต.โพธิ์หมากแข้ง

ซ้อมอพยพหนีไฟ ศพด.วัดบ้านดงชมภู สังกัด อบต.โพธิ์หมากแข้งขอบคุณทีมงานทุกท่าน