โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น “การทำหมูฝอยหมูหยอง”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น “การทำหมูฝอยหมูหยอง”