ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 >>>

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559