กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน >>>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในชุมชน โดยจัดให้มี ลานกีฬาชุมชน บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 , บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11 และบ้านนาสาร หมู่ที่ 12