ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564