ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564