รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ) >>>

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 )

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา