สรุปผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ อบต.โพธิ์หมากแข้ง ประจำปี 2563>>>

สรุปผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ อบต.โพธิ์หมากแข้ง ประจำปี 2563

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา