ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง/ประกาศราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ระบบผลิตน้ำประปา) บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ 1 ต.โพธิ์หมากแข้ง