โครงการฝึกอบรมการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสตรีตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่  24  กรกฎาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสตรีตำบลโพธิ์หมากแข้ง   ประจำปีงบประมาณ  2562