กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในวันจ่ายเบี้ยยังชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์หมากแข้ง  และชมรม อสม.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพอและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ในวันจ่ายเบี้ยยังชีพ