กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ด้วยโอกาส

กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม