ข้อบัญญัติ อบต.โพธิ์หมากแข้ง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

คำแถลงงบประมาณ

รายละเอียดประมาณการรายรับ

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา