คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

 

นายนิมนต์    ชานุชิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง โทร. 081-0489165


นายสุบิน โสรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง โทร. 081-2827974

นายวิโรจน์ โมธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง โทร. 084-7433405

นางสาวเนตรนภา ตะดวงดี
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง โทร. 061-0324429

จ่าเอก เศกสรรค์ ศักขินาดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง โทร. 042-490569