มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปี 2562

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา