เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง