ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ >>>

รายงานสรุปผล เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2564)