ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ >>>

รายงานสรุปผล เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2564)

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา