รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2564>>>

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา