รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ อบต.โพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563>>>

รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ อบต.โพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563