หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำสั่ง อบต.โพธิ์หมากแข้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครึ่งปีแรก

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2560-2563 อบต.โพธิ์หมากแข้ง