การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ อบต.โพธิ์หมากแข้ง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563