ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4