index

previous arrow
next arrow
Slider

   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งนักการภารโรง

   ประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-gp

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 มกราคม 63 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งนักการภารโรง
23 ธันวาคม 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลตำแหน่ง นักการภารโรง
4 พฤศจิกายน 62 รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ตุลาคม 62 กระกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
7 ตุลาคม 62 อบต.โพธิ์หมากแข้ง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
8 กันยายน 62 อบรมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาลูกรัก ณ โรงเรียนบ้านดงชมภู
8 กันยายน 62 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองพัฒนาลูกรัก จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
8 กันยายน 62 อบต.โพธิ์หมายแข้งจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กปฐมวัย
8 กันยายน 62 อบต.ร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
8 กันยายน 62 อบต.ร่วมกิจกรรม งานขึ้นภูดูบึงทึ่งวัฒนธรรม ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 มกราคม 63 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งนักการภารโรง
23 ธันวาคม 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลตำแหน่ง นักการภารโรง
4 พฤศจิกายน 62 รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ตุลาคม 62 กระกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
7 ตุลาคม 62 อบต.โพธิ์หมากแข้ง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
8 กันยายน 62 อบรมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาลูกรัก ณ โรงเรียนบ้านดงชมภู
8 กันยายน 62 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองพัฒนาลูกรัก จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
8 กันยายน 62 อบต.โพธิ์หมายแข้งจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กปฐมวัย
8 กันยายน 62 อบต.ร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
8 กันยายน 62 อบต.ร่วมกิจกรรม งานขึ้นภูดูบึงทึ่งวัฒนธรรม ประจำปี 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

   เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา/ Q&A

คณะผู้บริหาร

นายนิมนต์ ชานุชิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จ่าเอก เศกสรรค์ ศักขินาดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

ระบบบริหารเว็บไซต์
แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา