index

previous arrow
next arrow
Slider

   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  องค์การบริหารสวนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดโครงการอบรมให้ความรู…

แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการ

แบบสำรวจ / แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

Q&A ถามตอบปัญหาด่วน!

ถามตอบปัญหาด่วน! คำถามที่พบบ่อย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

E-SERRVICE

ช่องทางรับบริการของ อบต.โพธิ์หมากแข้ง สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้ามารับบริการในสำนักงาน

   ประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-gp

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

20 กรกฎาคม 64 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564
29 มิถุนายน 64 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
29 มิถุนายน 64 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน
26 มิถุนายน 64 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564
26 มิถุนายน 64 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564
2 เมษายน 64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564
2 เมษายน 64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
2 เมษายน 64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564
2 เมษายน 64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
2 เมษายน 64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง

22 เมษายน 62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 >>>
2 พฤษภาคม 62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 >>>
3 ตุลาคม 62 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ตุลาคม 62 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
16 ตุลาคม 62 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
7 มกราคม 63 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 กุมภาพันธ์ 63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
2 มีนาคม 63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
1 เมษายน 63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
6 เมษายน 63 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 >>>

   เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา/ Q&A

คณะผู้บริหาร

นายนิมนต์ ชานุชิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
โทร.081-0489165
จ่าเอก เศกสรรค์ ศักขินาดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

แจ้งทุจริต

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่

ระบบบริหารเว็บไซต์
ข้อมูลเกี่ยวกับภูลังกา
แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา